Kuras

KURAS (Harnas met hart & loep).

Kunstcollectie Rabobank

Gegoten aluminium, giethars, leer en fotomateriaal op sheet.

Sometimes Lord, you cause violence in my heart, for the need for me to feel what is inside. Emptiness? ….or the power to feel? Just the power to feel pain. And still live rejoicing your goodness with this knowledge. You trust me dear God. To feel pain that purifies me. (Citaat uit eigen dagboek). 

Geïnspireerd op een aantal teksten:

Spreuken 4:23

Behoed Uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. (Nieuwe Bijbel vertaling).

Efeziërs 6:13-17

13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God.

1 Korintiërs 13:5

De liefde zoekt zichzelf niet.