Field of Redemption

Field of Redemption

Field of Redemption (1997)

In bezit van de kunstenaar

Gegoten aluminium, dia’s van de wassende maan- projectie op de muur.

In dit beeld is de symboliek uit het Bijbelboek Openbaring zo ter hand te nemen. De sikkel (maaien ,het rijp zijn van de oogst), het tweezijdig snijdend zwaard (het woord Gods) en een projectie van de wassende maan ( het witte veld , de ontvankelijkheid van de mens).

Dit werk bestaat uit een zwaard (nagemaakt van origineel uit 16e eeuw) die ik samen met een sikkel als een geheel heb uitgevoerd. Allebei met een tweezijdig snijdend blad, zowel zwaardblad als sikkelblad. Samen met de witte reine wassende maan verbeelden zij een geestelijke oogst . De gradaties van het licht van de maan verbeelden de groeiende ontvankelijkheid naarmate het woord Gods zich verspreidt over de aarde. Tijdens mijn studieopdracht voor de expositie; de ‘De Steen Vliegt’ – Verkenningen geïnspireerd door het gedachtengoed van Benedictus de Spinoza, drong dit beeld het eerst bij mij op. Later na teksten te hebben gelezen uit het boek Openbaring uit de Bijbel ben ik me gaan realiseren dat dit beeld over Christus gaat. Dit tussenstadium heb ik gefotografeerd en mijn studie van Spinoza voortgezet.

Want het Woord Gods is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard en het dringt door, zò diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;
Hebreeën 4:12

14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem Hem, die op de wolk gezeten was : Zend uw sikkel uit en maai , want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. 16 En Hij , die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde , en de aarde werd gemaaid. 17 En een andere engel kwam uit de tempel , die in de hemel is, ook hij met een scherpe sikkel. 18 En een andere engel kwam uit het altaar; deze had macht over het vuur en hij riep met luider stem tot hem, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde , want zijn druiven zijn rijp. 19 En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods. 20 En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderdstadiën ver.
Openbaring 14: 14-20

11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard ; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt een vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14 En de Heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der Heren.
Openbaring 19: 11-16